ធ្វើការណាត់ជួប
ទំនាក់ទំនងពួកយើងដើម្បីធ្វើការណាត់ជួប

eyJpZCI6IjI1IiwibGFiZWwiOiJib29rXHU5YWQ4IiwiYWN0aXZlIjoiMSIsIm9yaWdpbmFsX2lkIjoiMSIsInVuaXF1ZV9pZCI6IndlZmoyIiwicGFyYW1zIjp7ImVuYWJsZUZvck1lbWJlcnNoaXAiOiIwIiwidHBsIjp7IndpZHRoIjoiMTAwIiwid2lkdGhfbWVhc3VyZSI6IiUiLCJiZ190eXBlXzAiOiJub25lIiwiYmdfaW1nXzAiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8wIjoiIzQxZDBkYyIsImJnX3R5cGVfMSI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzEiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8xIjoiIzMzMzMzMyIsImJnX3R5cGVfMiI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzIiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8yIjoiIzA2OWNhOSIsImJnX3R5cGVfMyI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzMiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8zIjoiIzIzYjhjNSIsImZpZWxkX2Vycm9yX2ludmFsaWQiOiIiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnIjoiXHU4YjFkXHU4YjFkXHU0ZjYwXHU4MDZmXHU3ZDYxXHU2MjExXHU1MDExXHVmZjBjXHU2MjExXHU1MDExXHU2NzAzXHU1MTE4XHU1ZmViXHU1NmRlXHU1ZmE5XHU0ZjYwIiwiZm9ybV9zZW50X21zZ19jb2xvciI6IiNmZjUxNTEiLCJoaWRlX29uX3N1Ym1pdCI6IjEiLCJyZWRpcmVjdF9vbl9zdWJtaXQiOiIiLCJ0ZXN0X2VtYWlsIjoiamVyeWxpbzQ3OEBnbWFpbC5jb20iLCJzYXZlX2NvbnRhY3RzIjoiMSIsImV4cF9kZWxpbSI6IjsiLCJmYl9jb252ZXJ0X2Jhc2UiOiIiLCJmaWVsZF93cmFwcGVyIjoiPGRpdiBbZmllbGRfc2hlbGxfY2xhc3Nlc10gW2ZpZWxkX3NoZWxsX3N0eWxlc10+W2ZpZWxkXTxcL2Rpdj4ifSwiZmllbGRzIjpbeyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwibmFtZSI6ImZpcnN0X25hbWUiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiTmFtZSoiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJlbWFpbCIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJFbWFpbCoiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJlbWFpbCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IjAiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiY29tcGFueSIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJDb21wYW55IE5hbWUqIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjAiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwibmFtZSI6ImNvdXRyeSIsImxhYmVsIjoiQ291bnRyeSBjb2RlIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoic2VsZWN0Ym94IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMCIsImxhYmVsX2RlbGltIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIiwib3B0aW9ucyI6W3sibmFtZSI6Ijg1NSIsImxhYmVsIjoiQ2FtYm9kaWEgODU1In0seyJuYW1lIjoiODg2IiwibGFiZWwiOiJUYWl3YW4gODg2In0seyJuYW1lIjoiODYiLCJsYWJlbCI6IkNoaW5hIDg2In0seyJuYW1lIjoiODUyIiwibGFiZWwiOiJIb25nIEtvbmcgODUyIn0seyJuYW1lIjoiNjczIiwibGFiZWwiOiJCcnVuZWkgNjczIn0seyJuYW1lIjoiMjM3IiwibGFiZWwiOiJDYW1lcm9vbiAyMzcifSx7Im5hbWUiOiI5MSIsImxhYmVsIjoiSW5kaWEgOTEifSx7Im5hbWUiOiI2MiIsImxhYmVsIjoiSW5kb25lc2lhIDYyIn0seyJuYW1lIjoiODEiLCJsYWJlbCI6IkphcGFuIDgxIn0seyJuYW1lIjoiNjUiLCJsYWJlbCI6IlNpbmdhcG9yZSA2NSJ9LHsibmFtZSI6Ijg1MCIsImxhYmVsIjoiS29yZWEgTm9ydGggODUwIn0seyJuYW1lIjoiODIiLCJsYWJlbCI6IktvcmVhIFNvdXRoIDgyIn0seyJuYW1lIjoiODU2IiwibGFiZWwiOiJMYW9zIn0seyJuYW1lIjoiODUzIiwibGFiZWwiOiJNYWNhbyA4NTMifSx7Im5hbWUiOiIyNjEiLCJsYWJlbCI6Ik1hZGFnYXNjYXIgMjYxIn0seyJuYW1lIjoiMjY1IiwibGFiZWwiOiJNYWxhd2kgMjY1In0seyJuYW1lIjoiNjAiLCJsYWJlbCI6Ik1hbGF5c2lhIDYwIn0seyJuYW1lIjoiOTc2IiwibGFiZWwiOiJNb25nb2xpYSA5NzYifSx7Im5hbWUiOiI5NSIsImxhYmVsIjoiTXlhbm1hciA5NSJ9LHsibmFtZSI6Ijk3NyIsImxhYmVsIjoiTmVwYWwgOTc3In0seyJuYW1lIjoiOTY4IiwibGFiZWwiOiJPbWFuIDk2OCJ9LHsibmFtZSI6IjkyIiwibGFiZWwiOiJQYWtpc3RhbiA5MiJ9LHsibmFtZSI6IjYzIiwibGFiZWwiOiJQaGlsaXBwaW5lcyA2MyJ9LHsibmFtZSI6IjQyMSIsImxhYmVsIjoiU2xvdmFrIDQyMSJ9LHsibmFtZSI6IjIyMSIsImxhYmVsIjoiU2VuZWdhbCAyMjEifSx7Im5hbWUiOiI5NjMiLCJsYWJlbCI6IlN5cmlhIDk2MyJ9LHsibmFtZSI6IjI1NSIsImxhYmVsIjoiVGFuemFuaWEgMjU1In0seyJuYW1lIjoiNjYiLCJsYWJlbCI6IlRoYWlsYW5kIDY2In0seyJuYW1lIjoiMSIsImxhYmVsIjoiVHJpbmlkYWQgJiBUb2JhZ28gMSJ9LHsibmFtZSI6IjIxNiIsImxhYmVsIjoiVHVuaXNpYSAyMTYifSx7Im5hbWUiOiI5MCIsImxhYmVsIjoiVHVya2V5IDkwIn0seyJuYW1lIjoiODQiLCJsYWJlbCI6IlZpZXRuYW0gODQifSx7Im5hbWUiOiI5NjciLCJsYWJlbCI6IlllbWVuIFJlcCA5NjcifSx7Im5hbWUiOiIxIiwibGFiZWwiOiJDYW5hZGEgMSJ9LHsibmFtZSI6IjEiLCJsYWJlbCI6IkFsYXNrYSAoVS5TLkEpIDEifSx7Im5hbWUiOiIxIiwibGFiZWwiOiJCYWhhbWFzIDEifSx7Im5hbWUiOiI5NzMiLCJsYWJlbCI6IkJhaHJhaW4gOTczIn0seyJuYW1lIjoiODgwIiwibGFiZWwiOiJCYW5nbGFkZXNoIDg4MCJ9LHsibmFtZSI6IjM3NiIsImxhYmVsIjoiQW5kb3JyYSAzNzYifSx7Im5hbWUiOiI1NCIsImxhYmVsIjoiQXJnZW50aW5hIDU0In0seyJuYW1lIjoiNTUiLCJsYWJlbCI6IkJyYXppbCA1NSJ9LHsibmFtZSI6IjUwMiIsImxhYmVsIjoiR3VhdGVtYWxhIDUwMiJ9LHsibmFtZSI6IjUwNCIsImxhYmVsIjoiSG9uZHVyYXMgNTA0In0seyJuYW1lIjoiMjMwIiwibGFiZWwiOiJNYXVyaXRpdXMgMjMwIn0seyJuYW1lIjoiNTIiLCJsYWJlbCI6Ik1leGljbyA1MiJ9LHsibmFtZSI6IjU5NSIsImxhYmVsIjoiUGFyYWd1YXkgNTk1In0seyJuYW1lIjoiNTEiLCJsYWJlbCI6IlBlcnUgNTEifSx7Im5hbWUiOiI1MDUiLCJsYWJlbCI6Ik5pY2FyYWd1YSA1MDUifSx7Im5hbWUiOiI1MDciLCJsYWJlbCI6IlBhbmFtYSA1MDcifSx7Im5hbWUiOiI2NzUiLCJsYWJlbCI6IlBhcHVhIE5ldyBHdWluZWEgNjc1In0seyJuYW1lIjoiNTYiLCJsYWJlbCI6IkNoaWxlIDU2In0seyJuYW1lIjoiNTciLCJsYWJlbCI6IkNvbG9tYmlhIDU3In0seyJuYW1lIjoiNTA2IiwibGFiZWwiOiJDYXN0YSBSaWNhIDUwNiJ9LHsibmFtZSI6IjUzIiwibGFiZWwiOiJDdWJhIDUzIn0seyJuYW1lIjoiMzU3IiwibGFiZWwiOiJDeXBydXMgMzU3In0seyJuYW1lIjoiMSIsImxhYmVsIjoiRG9taW5pY2FuIFJlcC4gMSJ9LHsibmFtZSI6IjU5MyIsImxhYmVsIjoiRWN1YWRvciA1OTMifSx7Im5hbWUiOiIzNTgiLCJsYWJlbCI6IkZpbmxhbmQgMzU4In0seyJuYW1lIjoiMzMiLCJsYWJlbCI6IkZyYW5jZSAzMyJ9LHsibmFtZSI6IjQ5IiwibGFiZWwiOiJHZXJtYW55IDQ5In0seyJuYW1lIjoiMzUwIiwibGFiZWwiOiJHaWJyYWx0YXIgMzUwIn0seyJuYW1lIjoiMSIsImxhYmVsIjoiR3JlbmFkYSAxIn0seyJuYW1lIjoiNDMiLCJsYWJlbCI6IkF1c3RyaWEgNDMifSx7Im5hbWUiOiI0MjAiLCJsYWJlbCI6IkN6ZWNoIFJlcC4gNDIwIn0seyJuYW1lIjoiNDUiLCJsYWJlbCI6IkRlbm1hcmsgNDUifSx7Im5hbWUiOiI1MDkiLCJsYWJlbCI6IkhhaXRpIDUwOSJ9LHsibmFtZSI6IjMyIiwibGFiZWwiOiJCZWxnaXVtIDMyIn0seyJuYW1lIjoiNTAxIiwibGFiZWwiOiJCZWxpemUgNTAxIn0seyJuYW1lIjoiOTc1IiwibGFiZWwiOiJCaHV0YW4gOTc1In0seyJuYW1lIjoiNTkxIiwibGFiZWwiOiJCb2xpdmlhIDU5MSJ9LHsibmFtZSI6IjMwIiwibGFiZWwiOiJIZWxsZW5pYyAzMCJ9LHsibmFtZSI6IjM2IiwibGFiZWwiOiJIdW5nYXJ5IDM2In0seyJuYW1lIjoiMzU0IiwibGFiZWwiOiJJY2VsYW5kIDM1NCJ9LHsibmFtZSI6IjQ3IiwibGFiZWwiOiJOb3J3YXkgNDcifSx7Im5hbWUiOiI5OCIsImxhYmVsIjoiSXJhbiA5OCJ9LHsibmFtZSI6Ijk2NCIsImxhYmVsIjoiSXJhZyA5NjQifSx7Im5hbWUiOiI3IiwibGFiZWwiOiJDLkkuUyAoUnVzc2lhKSA3In0seyJuYW1lIjoiOTY1IiwibGFiZWwiOiJLdXdhaXQgOTY1In0seyJuYW1lIjoiOTYxIiwibGFiZWwiOiJMZWJhbm9uIDk2MSJ9LHsibmFtZSI6IjI2NiIsImxhYmVsIjoiTGVzb3RobyAyNjYifSx7Im5hbWUiOiIyMzEiLCJsYWJlbCI6IkxpYmVyaWEgMjMxIn0seyJuYW1lIjoiMjE4IiwibGFiZWwiOiJMaWJ5YSAyMTgifSx7Im5hbWUiOiIzNzciLCJsYWJlbCI6Ik1vbmFjbyAzNzcifSx7Im5hbWUiOiIzMSIsImxhYmVsIjoiTmV0aGVybGFuZHMgMzEifSx7Im5hbWUiOiI0OCIsImxhYmVsIjoiUG9sYW5kIDQ4In0seyJuYW1lIjoiMzUxIiwibGFiZWwiOiJQb3J0dWdhbCAzNTEifSx7Im5hbWUiOiIxIiwibGFiZWwiOiJQdWVydG8gUmljbyAxIn0seyJuYW1lIjoiOTc0IiwibGFiZWwiOiJRYXRhciA5NzQifSx7Im5hbWUiOiI0MCIsImxhYmVsIjoiUm9tYW5pYSA0MCJ9LHsibmFtZSI6IjM0IiwibGFiZWwiOiJTcGFpbiAzNCJ9LHsibmFtZSI6Ijk0IiwibGFiZWwiOiJTcmkgTGFua2EgOTQifSx7Im5hbWUiOiIyNDkiLCJsYWJlbCI6IlN1ZGFuIDI0OSJ9LHsibmFtZSI6IjI2OCIsImxhYmVsIjoiU3dhemlsYW5kIDI2OCJ9LHsibmFtZSI6IjQ2IiwibGFiZWwiOiJTd2VkZW4gNDYifSx7Im5hbWUiOiI0MSIsImxhYmVsIjoiU3dpdHplcmxhbmQgNDEifSx7Im5hbWUiOiIzNTkiLCJsYWJlbCI6IkJ1bGdhcmlhIDM1OSJ9LHsibmFtZSI6IjM1MyIsImxhYmVsIjoiSXJlbGFuZCAzNTMifSx7Im5hbWUiOiI5NzIiLCJsYWJlbCI6IklzcmFlbCA5NzIifSx7Im5hbWUiOiI/MzkiLCJsYWJlbCI6Ikl0YWx5ID8zOSJ9LHsibmFtZSI6IjIyNSIsImxhYmVsIjoiSXZvcnkgQ29hc3QgUmVwLiAyMjUifSx7Im5hbWUiOiI/MSIsImxhYmVsIjoiSmFtYWljYSA/MSJ9LHsibmFtZSI6IjQ0IiwibGFiZWwiOiJVLksuIDQ0In0seyJuYW1lIjoiMzgwIiwibGFiZWwiOiJVa3JhaW5hIDM4MCJ9LHsibmFtZSI6IjU5OCIsImxhYmVsIjoiVXJ1Z3VheSA1OTgifSx7Im5hbWUiOiIzOSIsImxhYmVsIjoiVmF0aWNhbiAzOSJ9LHsibmFtZSI6IjU4IiwibGFiZWwiOiJWZW5lenVlbGEgNTgifSx7Im5hbWUiOiIzODEiLCJsYWJlbCI6Ill1Z29zbGF2aWEgMzgxIn0seyJuYW1lIjoiNjcxIiwibGFiZWwiOiJHdWFtIDY3MSJ9LHsibmFtZSI6IjYxIiwibGFiZWwiOiJBdXN0cmFsaWEgNjEifSx7Im5hbWUiOiIzNTIiLCJsYWJlbCI6Ikx1eGVtYm91cmcgMzUyIn0seyJuYW1lIjoiOTYwIiwibGFiZWwiOiJNYWxkaXZlcyA5NjAifSx7Im5hbWUiOiIzNTYiLCJsYWJlbCI6Ik1hbHRhIDM1NiJ9LHsibmFtZSI6IjY4NyIsImxhYmVsIjoiTmV3IENhbGVkb25pYSA2ODcifSx7Im5hbWUiOiI2NCIsImxhYmVsIjoiTmV3IFplYWxhbmQgNjQifSx7Im5hbWUiOiI2ODAiLCJsYWJlbCI6IlBhbGF1IDY4MCJ9LHsibmFtZSI6IjY3MCIsImxhYmVsIjoiU2FpcGFuIDY3MCJ9LHsibmFtZSI6IjY3NyIsImxhYmVsIjoiU29sb21vbiBJUy4gNjc3In0seyJuYW1lIjoiNjc5IiwibGFiZWwiOiJGaWppIDY3OSJ9LHsibmFtZSI6IjI0MyIsImxhYmVsIjoiWmFpcmUgMjQzIn0seyJuYW1lIjoiMjYzIiwibGFiZWwiOiJaaW1iYWJ3ZSAyNjMifSx7Im5hbWUiOiIyMzYiLCJsYWJlbCI6IkNlbnRyYWwgQWZyaWNhbiAyMzYifSx7Im5hbWUiOiIyNDIiLCJsYWJlbCI6IkNvbmdvIDI0MiJ9LHsibmFtZSI6IjUwMyIsImxhYmVsIjoiRWwgU2FsdmFkb3IgNTAzIn0seyJuYW1lIjoiMjAiLCJsYWJlbCI6IkVneXB0IDIwIn0seyJuYW1lIjoiMzcyIiwibGFiZWwiOiJFc3RvbmlhIDM3MiJ9LHsibmFtZSI6IjI1MSIsImxhYmVsIjoiRXRoaW9waWEgMjUxIn0seyJuYW1lIjoiMjQxIiwibGFiZWwiOiJHYWJvbmVzZSBSZXAuIDI0MSJ9LHsibmFtZSI6IjIxMiIsImxhYmVsIjoiTW9yb2NjbyAyMTIifSx7Im5hbWUiOiIyNTgiLCJsYWJlbCI6Ik1vemFtYmlxdWUgMjU4In0seyJuYW1lIjoiOTYyIiwibGFiZWwiOiJKb3JkYW4gOTYyIn0seyJuYW1lIjoiMjU0IiwibGFiZWwiOiJLZW55YSAyNTQifSx7Im5hbWUiOiIyMjciLCJsYWJlbCI6Ik5pZ2VyIDIyNyJ9LHsibmFtZSI6IjIzNCIsImxhYmVsIjoiTmlnZXJpYSAyMzQifSx7Im5hbWUiOiIyNTYiLCJsYWJlbCI6IlVnYW5kYSAyNTYifSx7Im5hbWUiOiI5NzEiLCJsYWJlbCI6IlUuQS5FIDk3MSJ9LHsibmFtZSI6Ijk2NiIsImxhYmVsIjoiU2F1ZGkgQXJhYmlhIDk2NiJ9LHsibmFtZSI6IjI3IiwibGFiZWwiOiJTb3V0aCBBZnJpY2EgUmVwLiAifV19LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwibmFtZSI6InBob25lMDEiLCJsYWJlbCI6Ik1vYmlsZSBQaG9uZSBOby4qIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJNb2JpbGUgUGhvbmUgTm8uKiIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6Im51bWJlciIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJwZW9wbGUiLCJsYWJlbCI6IlRlYW0gU2l6ZSoiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6InBhZ2VfdGl0bGUiLCJodG1sIjoic2VsZWN0Ym94IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsImxhYmVsX2RlbGltIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIiwib3B0aW9ucyI6W3sibmFtZSI6IjEtMTBcdTRlYmEiLCJsYWJlbCI6IjEtMTBcdTRlYmEifSx7Im5hbWUiOiIxMS0yNVx1NGViYSIsImxhYmVsIjoiMTEtMjVcdTRlYmEifSx7Im5hbWUiOiIyNi01MFx1NGViYSIsImxhYmVsIjoiMjYtNTBcdTRlYmEifSx7Im5hbWUiOiI1MS0xMDBcdTRlYmEiLCJsYWJlbCI6IjUxLTEwMFx1NGViYSJ9LHsibmFtZSI6IjEwMFx1NGViYSsiLCJsYWJlbCI6IjEwMFx1NGViYSsifV19LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJtZXNzYWdlIiwibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6IkNvbW1lbnQiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0YXJlYSIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjAiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IjAiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiYWdyZWUiLCJsYWJlbCI6IjxwPlx1ZmYwYUkgYWdyZWUgdG88YSBocmVmPVwiaHR0cHM6XC9cL2t5aWNlbnRlci5jb21cL3Rlcm1zLW9mLXNlcnZpY2UtZW5nbGlzaFwvXCI+IFRlcm0gb2YgU2VydmljZSA8XC9hPmFuZCAgPGEgaHJlZj1cImh0dHBzOlwvXC9reWljZW50ZXIuY29tXC9wcml2YWN5LXBvbGljeS1lbmdsaXNoXC9cIj5Qcml2YWN5IFBvbGljeS48XC9hPjxcL3A+IiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoiY2hlY2tib3giLCJkZWZfY2hlY2tlZCI6IjEiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjYiLCJuYW1lIjoic2VuZCIsImxhYmVsIjoiU3VibWl0IiwiaHRtbCI6InN1Ym1pdCIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwibmFtZSI6InJlc2V0IiwibGFiZWwiOiJSZXNldCIsImh0bWwiOiJyZXNldCIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidGVybXMiOiIifV0sIm9wdHNfYXR0cnMiOnsiYmdfbnVtYmVyIjoiNCJ9fSwiaW1nX3ByZXZpZXciOiJiYXNlLWNvbnRhY3QuanBnIiwidmlld3MiOiI4MTUiLCJ1bmlxdWVfdmlld3MiOiIzOTgiLCJhY3Rpb25zIjoiMCIsInNvcnRfb3JkZXIiOiIxIiwiaXNfcHJvIjoiMCIsImFiX2lkIjoiMCIsImRhdGVfY3JlYXRlZCI6IjIwMjAtMTItMDIgMTc6NTE6NDciLCJpbWdfcHJldmlld191cmwiOiJodHRwczpcL1wvc3Vwc3lzdGljLTQyZDcua3hjZG4uY29tXC9fYXNzZXRzXC9mb3Jtc1wvaW1nXC9wcmV2aWV3XC9iYXNlLWNvbnRhY3QuanBnIiwidmlld19pZCI6IjI1XzQzNzcyNyIsInZpZXdfaHRtbF9pZCI6ImNzcEZvcm1TaGVsbF8yNV80Mzc3MjciLCJjb25uZWN0X2hhc2giOiI2YWJmMWY0OTVlZDJmNThmMWU0M2JkY2VjZTQwMDE2MyJ9

ធ្វើការណាត់ជួប
ទំនាក់ទំនងពួកយើងដើម្បីធ្វើការណាត់ជួប

eyJpZCI6IjI1IiwibGFiZWwiOiJib29rXHU5YWQ4IiwiYWN0aXZlIjoiMSIsIm9yaWdpbmFsX2lkIjoiMSIsInVuaXF1ZV9pZCI6IndlZmoyIiwicGFyYW1zIjp7ImVuYWJsZUZvck1lbWJlcnNoaXAiOiIwIiwidHBsIjp7IndpZHRoIjoiMTAwIiwid2lkdGhfbWVhc3VyZSI6IiUiLCJiZ190eXBlXzAiOiJub25lIiwiYmdfaW1nXzAiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8wIjoiIzQxZDBkYyIsImJnX3R5cGVfMSI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzEiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8xIjoiIzMzMzMzMyIsImJnX3R5cGVfMiI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzIiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8yIjoiIzA2OWNhOSIsImJnX3R5cGVfMyI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzMiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8zIjoiIzIzYjhjNSIsImZpZWxkX2Vycm9yX2ludmFsaWQiOiIiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnIjoiXHU4YjFkXHU4YjFkXHU0ZjYwXHU4MDZmXHU3ZDYxXHU2MjExXHU1MDExXHVmZjBjXHU2MjExXHU1MDExXHU2NzAzXHU1MTE4XHU1ZmViXHU1NmRlXHU1ZmE5XHU0ZjYwIiwiZm9ybV9zZW50X21zZ19jb2xvciI6IiNmZjUxNTEiLCJoaWRlX29uX3N1Ym1pdCI6IjEiLCJyZWRpcmVjdF9vbl9zdWJtaXQiOiIiLCJ0ZXN0X2VtYWlsIjoiamVyeWxpbzQ3OEBnbWFpbC5jb20iLCJzYXZlX2NvbnRhY3RzIjoiMSIsImV4cF9kZWxpbSI6IjsiLCJmYl9jb252ZXJ0X2Jhc2UiOiIiLCJmaWVsZF93cmFwcGVyIjoiPGRpdiBbZmllbGRfc2hlbGxfY2xhc3Nlc10gW2ZpZWxkX3NoZWxsX3N0eWxlc10+W2ZpZWxkXTxcL2Rpdj4ifSwiZmllbGRzIjpbeyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwibmFtZSI6ImZpcnN0X25hbWUiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiTmFtZSoiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJlbWFpbCIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJFbWFpbCoiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJlbWFpbCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IjAiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiY29tcGFueSIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJDb21wYW55IE5hbWUqIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjAiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwibmFtZSI6ImNvdXRyeSIsImxhYmVsIjoiQ291bnRyeSBjb2RlIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoic2VsZWN0Ym94IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMCIsImxhYmVsX2RlbGltIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIiwib3B0aW9ucyI6W3sibmFtZSI6Ijg1NSIsImxhYmVsIjoiQ2FtYm9kaWEgODU1In0seyJuYW1lIjoiODg2IiwibGFiZWwiOiJUYWl3YW4gODg2In0seyJuYW1lIjoiODYiLCJsYWJlbCI6IkNoaW5hIDg2In0seyJuYW1lIjoiODUyIiwibGFiZWwiOiJIb25nIEtvbmcgODUyIn0seyJuYW1lIjoiNjczIiwibGFiZWwiOiJCcnVuZWkgNjczIn0seyJuYW1lIjoiMjM3IiwibGFiZWwiOiJDYW1lcm9vbiAyMzcifSx7Im5hbWUiOiI5MSIsImxhYmVsIjoiSW5kaWEgOTEifSx7Im5hbWUiOiI2MiIsImxhYmVsIjoiSW5kb25lc2lhIDYyIn0seyJuYW1lIjoiODEiLCJsYWJlbCI6IkphcGFuIDgxIn0seyJuYW1lIjoiNjUiLCJsYWJlbCI6IlNpbmdhcG9yZSA2NSJ9LHsibmFtZSI6Ijg1MCIsImxhYmVsIjoiS29yZWEgTm9ydGggODUwIn0seyJuYW1lIjoiODIiLCJsYWJlbCI6IktvcmVhIFNvdXRoIDgyIn0seyJuYW1lIjoiODU2IiwibGFiZWwiOiJMYW9zIn0seyJuYW1lIjoiODUzIiwibGFiZWwiOiJNYWNhbyA4NTMifSx7Im5hbWUiOiIyNjEiLCJsYWJlbCI6Ik1hZGFnYXNjYXIgMjYxIn0seyJuYW1lIjoiMjY1IiwibGFiZWwiOiJNYWxhd2kgMjY1In0seyJuYW1lIjoiNjAiLCJsYWJlbCI6Ik1hbGF5c2lhIDYwIn0seyJuYW1lIjoiOTc2IiwibGFiZWwiOiJNb25nb2xpYSA5NzYifSx7Im5hbWUiOiI5NSIsImxhYmVsIjoiTXlhbm1hciA5NSJ9LHsibmFtZSI6Ijk3NyIsImxhYmVsIjoiTmVwYWwgOTc3In0seyJuYW1lIjoiOTY4IiwibGFiZWwiOiJPbWFuIDk2OCJ9LHsibmFtZSI6IjkyIiwibGFiZWwiOiJQYWtpc3RhbiA5MiJ9LHsibmFtZSI6IjYzIiwibGFiZWwiOiJQaGlsaXBwaW5lcyA2MyJ9LHsibmFtZSI6IjQyMSIsImxhYmVsIjoiU2xvdmFrIDQyMSJ9LHsibmFtZSI6IjIyMSIsImxhYmVsIjoiU2VuZWdhbCAyMjEifSx7Im5hbWUiOiI5NjMiLCJsYWJlbCI6IlN5cmlhIDk2MyJ9LHsibmFtZSI6IjI1NSIsImxhYmVsIjoiVGFuemFuaWEgMjU1In0seyJuYW1lIjoiNjYiLCJsYWJlbCI6IlRoYWlsYW5kIDY2In0seyJuYW1lIjoiMSIsImxhYmVsIjoiVHJpbmlkYWQgJiBUb2JhZ28gMSJ9LHsibmFtZSI6IjIxNiIsImxhYmVsIjoiVHVuaXNpYSAyMTYifSx7Im5hbWUiOiI5MCIsImxhYmVsIjoiVHVya2V5IDkwIn0seyJuYW1lIjoiODQiLCJsYWJlbCI6IlZpZXRuYW0gODQifSx7Im5hbWUiOiI5NjciLCJsYWJlbCI6IlllbWVuIFJlcCA5NjcifSx7Im5hbWUiOiIxIiwibGFiZWwiOiJDYW5hZGEgMSJ9LHsibmFtZSI6IjEiLCJsYWJlbCI6IkFsYXNrYSAoVS5TLkEpIDEifSx7Im5hbWUiOiIxIiwibGFiZWwiOiJCYWhhbWFzIDEifSx7Im5hbWUiOiI5NzMiLCJsYWJlbCI6IkJhaHJhaW4gOTczIn0seyJuYW1lIjoiODgwIiwibGFiZWwiOiJCYW5nbGFkZXNoIDg4MCJ9LHsibmFtZSI6IjM3NiIsImxhYmVsIjoiQW5kb3JyYSAzNzYifSx7Im5hbWUiOiI1NCIsImxhYmVsIjoiQXJnZW50aW5hIDU0In0seyJuYW1lIjoiNTUiLCJsYWJlbCI6IkJyYXppbCA1NSJ9LHsibmFtZSI6IjUwMiIsImxhYmVsIjoiR3VhdGVtYWxhIDUwMiJ9LHsibmFtZSI6IjUwNCIsImxhYmVsIjoiSG9uZHVyYXMgNTA0In0seyJuYW1lIjoiMjMwIiwibGFiZWwiOiJNYXVyaXRpdXMgMjMwIn0seyJuYW1lIjoiNTIiLCJsYWJlbCI6Ik1leGljbyA1MiJ9LHsibmFtZSI6IjU5NSIsImxhYmVsIjoiUGFyYWd1YXkgNTk1In0seyJuYW1lIjoiNTEiLCJsYWJlbCI6IlBlcnUgNTEifSx7Im5hbWUiOiI1MDUiLCJsYWJlbCI6Ik5pY2FyYWd1YSA1MDUifSx7Im5hbWUiOiI1MDciLCJsYWJlbCI6IlBhbmFtYSA1MDcifSx7Im5hbWUiOiI2NzUiLCJsYWJlbCI6IlBhcHVhIE5ldyBHdWluZWEgNjc1In0seyJuYW1lIjoiNTYiLCJsYWJlbCI6IkNoaWxlIDU2In0seyJuYW1lIjoiNTciLCJsYWJlbCI6IkNvbG9tYmlhIDU3In0seyJuYW1lIjoiNTA2IiwibGFiZWwiOiJDYXN0YSBSaWNhIDUwNiJ9LHsibmFtZSI6IjUzIiwibGFiZWwiOiJDdWJhIDUzIn0seyJuYW1lIjoiMzU3IiwibGFiZWwiOiJDeXBydXMgMzU3In0seyJuYW1lIjoiMSIsImxhYmVsIjoiRG9taW5pY2FuIFJlcC4gMSJ9LHsibmFtZSI6IjU5MyIsImxhYmVsIjoiRWN1YWRvciA1OTMifSx7Im5hbWUiOiIzNTgiLCJsYWJlbCI6IkZpbmxhbmQgMzU4In0seyJuYW1lIjoiMzMiLCJsYWJlbCI6IkZyYW5jZSAzMyJ9LHsibmFtZSI6IjQ5IiwibGFiZWwiOiJHZXJtYW55IDQ5In0seyJuYW1lIjoiMzUwIiwibGFiZWwiOiJHaWJyYWx0YXIgMzUwIn0seyJuYW1lIjoiMSIsImxhYmVsIjoiR3JlbmFkYSAxIn0seyJuYW1lIjoiNDMiLCJsYWJlbCI6IkF1c3RyaWEgNDMifSx7Im5hbWUiOiI0MjAiLCJsYWJlbCI6IkN6ZWNoIFJlcC4gNDIwIn0seyJuYW1lIjoiNDUiLCJsYWJlbCI6IkRlbm1hcmsgNDUifSx7Im5hbWUiOiI1MDkiLCJsYWJlbCI6IkhhaXRpIDUwOSJ9LHsibmFtZSI6IjMyIiwibGFiZWwiOiJCZWxnaXVtIDMyIn0seyJuYW1lIjoiNTAxIiwibGFiZWwiOiJCZWxpemUgNTAxIn0seyJuYW1lIjoiOTc1IiwibGFiZWwiOiJCaHV0YW4gOTc1In0seyJuYW1lIjoiNTkxIiwibGFiZWwiOiJCb2xpdmlhIDU5MSJ9LHsibmFtZSI6IjMwIiwibGFiZWwiOiJIZWxsZW5pYyAzMCJ9LHsibmFtZSI6IjM2IiwibGFiZWwiOiJIdW5nYXJ5IDM2In0seyJuYW1lIjoiMzU0IiwibGFiZWwiOiJJY2VsYW5kIDM1NCJ9LHsibmFtZSI6IjQ3IiwibGFiZWwiOiJOb3J3YXkgNDcifSx7Im5hbWUiOiI5OCIsImxhYmVsIjoiSXJhbiA5OCJ9LHsibmFtZSI6Ijk2NCIsImxhYmVsIjoiSXJhZyA5NjQifSx7Im5hbWUiOiI3IiwibGFiZWwiOiJDLkkuUyAoUnVzc2lhKSA3In0seyJuYW1lIjoiOTY1IiwibGFiZWwiOiJLdXdhaXQgOTY1In0seyJuYW1lIjoiOTYxIiwibGFiZWwiOiJMZWJhbm9uIDk2MSJ9LHsibmFtZSI6IjI2NiIsImxhYmVsIjoiTGVzb3RobyAyNjYifSx7Im5hbWUiOiIyMzEiLCJsYWJlbCI6IkxpYmVyaWEgMjMxIn0seyJuYW1lIjoiMjE4IiwibGFiZWwiOiJMaWJ5YSAyMTgifSx7Im5hbWUiOiIzNzciLCJsYWJlbCI6Ik1vbmFjbyAzNzcifSx7Im5hbWUiOiIzMSIsImxhYmVsIjoiTmV0aGVybGFuZHMgMzEifSx7Im5hbWUiOiI0OCIsImxhYmVsIjoiUG9sYW5kIDQ4In0seyJuYW1lIjoiMzUxIiwibGFiZWwiOiJQb3J0dWdhbCAzNTEifSx7Im5hbWUiOiIxIiwibGFiZWwiOiJQdWVydG8gUmljbyAxIn0seyJuYW1lIjoiOTc0IiwibGFiZWwiOiJRYXRhciA5NzQifSx7Im5hbWUiOiI0MCIsImxhYmVsIjoiUm9tYW5pYSA0MCJ9LHsibmFtZSI6IjM0IiwibGFiZWwiOiJTcGFpbiAzNCJ9LHsibmFtZSI6Ijk0IiwibGFiZWwiOiJTcmkgTGFua2EgOTQifSx7Im5hbWUiOiIyNDkiLCJsYWJlbCI6IlN1ZGFuIDI0OSJ9LHsibmFtZSI6IjI2OCIsImxhYmVsIjoiU3dhemlsYW5kIDI2OCJ9LHsibmFtZSI6IjQ2IiwibGFiZWwiOiJTd2VkZW4gNDYifSx7Im5hbWUiOiI0MSIsImxhYmVsIjoiU3dpdHplcmxhbmQgNDEifSx7Im5hbWUiOiIzNTkiLCJsYWJlbCI6IkJ1bGdhcmlhIDM1OSJ9LHsibmFtZSI6IjM1MyIsImxhYmVsIjoiSXJlbGFuZCAzNTMifSx7Im5hbWUiOiI5NzIiLCJsYWJlbCI6IklzcmFlbCA5NzIifSx7Im5hbWUiOiI/MzkiLCJsYWJlbCI6Ikl0YWx5ID8zOSJ9LHsibmFtZSI6IjIyNSIsImxhYmVsIjoiSXZvcnkgQ29hc3QgUmVwLiAyMjUifSx7Im5hbWUiOiI/MSIsImxhYmVsIjoiSmFtYWljYSA/MSJ9LHsibmFtZSI6IjQ0IiwibGFiZWwiOiJVLksuIDQ0In0seyJuYW1lIjoiMzgwIiwibGFiZWwiOiJVa3JhaW5hIDM4MCJ9LHsibmFtZSI6IjU5OCIsImxhYmVsIjoiVXJ1Z3VheSA1OTgifSx7Im5hbWUiOiIzOSIsImxhYmVsIjoiVmF0aWNhbiAzOSJ9LHsibmFtZSI6IjU4IiwibGFiZWwiOiJWZW5lenVlbGEgNTgifSx7Im5hbWUiOiIzODEiLCJsYWJlbCI6Ill1Z29zbGF2aWEgMzgxIn0seyJuYW1lIjoiNjcxIiwibGFiZWwiOiJHdWFtIDY3MSJ9LHsibmFtZSI6IjYxIiwibGFiZWwiOiJBdXN0cmFsaWEgNjEifSx7Im5hbWUiOiIzNTIiLCJsYWJlbCI6Ikx1eGVtYm91cmcgMzUyIn0seyJuYW1lIjoiOTYwIiwibGFiZWwiOiJNYWxkaXZlcyA5NjAifSx7Im5hbWUiOiIzNTYiLCJsYWJlbCI6Ik1hbHRhIDM1NiJ9LHsibmFtZSI6IjY4NyIsImxhYmVsIjoiTmV3IENhbGVkb25pYSA2ODcifSx7Im5hbWUiOiI2NCIsImxhYmVsIjoiTmV3IFplYWxhbmQgNjQifSx7Im5hbWUiOiI2ODAiLCJsYWJlbCI6IlBhbGF1IDY4MCJ9LHsibmFtZSI6IjY3MCIsImxhYmVsIjoiU2FpcGFuIDY3MCJ9LHsibmFtZSI6IjY3NyIsImxhYmVsIjoiU29sb21vbiBJUy4gNjc3In0seyJuYW1lIjoiNjc5IiwibGFiZWwiOiJGaWppIDY3OSJ9LHsibmFtZSI6IjI0MyIsImxhYmVsIjoiWmFpcmUgMjQzIn0seyJuYW1lIjoiMjYzIiwibGFiZWwiOiJaaW1iYWJ3ZSAyNjMifSx7Im5hbWUiOiIyMzYiLCJsYWJlbCI6IkNlbnRyYWwgQWZyaWNhbiAyMzYifSx7Im5hbWUiOiIyNDIiLCJsYWJlbCI6IkNvbmdvIDI0MiJ9LHsibmFtZSI6IjUwMyIsImxhYmVsIjoiRWwgU2FsdmFkb3IgNTAzIn0seyJuYW1lIjoiMjAiLCJsYWJlbCI6IkVneXB0IDIwIn0seyJuYW1lIjoiMzcyIiwibGFiZWwiOiJFc3RvbmlhIDM3MiJ9LHsibmFtZSI6IjI1MSIsImxhYmVsIjoiRXRoaW9waWEgMjUxIn0seyJuYW1lIjoiMjQxIiwibGFiZWwiOiJHYWJvbmVzZSBSZXAuIDI0MSJ9LHsibmFtZSI6IjIxMiIsImxhYmVsIjoiTW9yb2NjbyAyMTIifSx7Im5hbWUiOiIyNTgiLCJsYWJlbCI6Ik1vemFtYmlxdWUgMjU4In0seyJuYW1lIjoiOTYyIiwibGFiZWwiOiJKb3JkYW4gOTYyIn0seyJuYW1lIjoiMjU0IiwibGFiZWwiOiJLZW55YSAyNTQifSx7Im5hbWUiOiIyMjciLCJsYWJlbCI6Ik5pZ2VyIDIyNyJ9LHsibmFtZSI6IjIzNCIsImxhYmVsIjoiTmlnZXJpYSAyMzQifSx7Im5hbWUiOiIyNTYiLCJsYWJlbCI6IlVnYW5kYSAyNTYifSx7Im5hbWUiOiI5NzEiLCJsYWJlbCI6IlUuQS5FIDk3MSJ9LHsibmFtZSI6Ijk2NiIsImxhYmVsIjoiU2F1ZGkgQXJhYmlhIDk2NiJ9LHsibmFtZSI6IjI3IiwibGFiZWwiOiJTb3V0aCBBZnJpY2EgUmVwLiAifV19LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwibmFtZSI6InBob25lMDEiLCJsYWJlbCI6Ik1vYmlsZSBQaG9uZSBOby4qIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJNb2JpbGUgUGhvbmUgTm8uKiIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6Im51bWJlciIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJwZW9wbGUiLCJsYWJlbCI6IlRlYW0gU2l6ZSoiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6InBhZ2VfdGl0bGUiLCJodG1sIjoic2VsZWN0Ym94IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsImxhYmVsX2RlbGltIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIiwib3B0aW9ucyI6W3sibmFtZSI6IjEtMTBcdTRlYmEiLCJsYWJlbCI6IjEtMTBcdTRlYmEifSx7Im5hbWUiOiIxMS0yNVx1NGViYSIsImxhYmVsIjoiMTEtMjVcdTRlYmEifSx7Im5hbWUiOiIyNi01MFx1NGViYSIsImxhYmVsIjoiMjYtNTBcdTRlYmEifSx7Im5hbWUiOiI1MS0xMDBcdTRlYmEiLCJsYWJlbCI6IjUxLTEwMFx1NGViYSJ9LHsibmFtZSI6IjEwMFx1NGViYSsiLCJsYWJlbCI6IjEwMFx1NGViYSsifV19LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJtZXNzYWdlIiwibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6IkNvbW1lbnQiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0YXJlYSIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjAiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IjAiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiYWdyZWUiLCJsYWJlbCI6IjxwPlx1ZmYwYUkgYWdyZWUgdG88YSBocmVmPVwiaHR0cHM6XC9cL2t5aWNlbnRlci5jb21cL3Rlcm1zLW9mLXNlcnZpY2UtZW5nbGlzaFwvXCI+IFRlcm0gb2YgU2VydmljZSA8XC9hPmFuZCAgPGEgaHJlZj1cImh0dHBzOlwvXC9reWljZW50ZXIuY29tXC9wcml2YWN5LXBvbGljeS1lbmdsaXNoXC9cIj5Qcml2YWN5IFBvbGljeS48XC9hPjxcL3A+IiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoiY2hlY2tib3giLCJkZWZfY2hlY2tlZCI6IjEiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjYiLCJuYW1lIjoic2VuZCIsImxhYmVsIjoiU3VibWl0IiwiaHRtbCI6InN1Ym1pdCIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwibmFtZSI6InJlc2V0IiwibGFiZWwiOiJSZXNldCIsImh0bWwiOiJyZXNldCIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidGVybXMiOiIifV0sIm9wdHNfYXR0cnMiOnsiYmdfbnVtYmVyIjoiNCJ9fSwiaW1nX3ByZXZpZXciOiJiYXNlLWNvbnRhY3QuanBnIiwidmlld3MiOiI4MTUiLCJ1bmlxdWVfdmlld3MiOiIzOTgiLCJhY3Rpb25zIjoiMCIsInNvcnRfb3JkZXIiOiIxIiwiaXNfcHJvIjoiMCIsImFiX2lkIjoiMCIsImRhdGVfY3JlYXRlZCI6IjIwMjAtMTItMDIgMTc6NTE6NDciLCJpbWdfcHJldmlld191cmwiOiJodHRwczpcL1wvc3Vwc3lzdGljLTQyZDcua3hjZG4uY29tXC9fYXNzZXRzXC9mb3Jtc1wvaW1nXC9wcmV2aWV3XC9iYXNlLWNvbnRhY3QuanBnIiwidmlld19pZCI6IjI1XzUzMTU4OCIsInZpZXdfaHRtbF9pZCI6ImNzcEZvcm1TaGVsbF8yNV81MzE1ODgiLCJjb25uZWN0X2hhc2giOiI2YWJmMWY0OTVlZDJmNThmMWU0M2JkY2VjZTQwMDE2MyJ9