ទីតាំង

ថ្មីស្រឡាង នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញ

ពត័មានទាក់ទងនឹងអគារ:

ទីតាំងKY iCenter:
No. 41Eo. Street 360, Sangkat Toul Svay Prey 1, Khan Chamka Mon, Phnom Penh, Cambodia

ទីតាំង

ថ្មីស្រឡាង នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញ

ពត័មានទាក់ទងនឹងអគារ:

ទីតាំងKY iCenter:
No. 41Eo. Street 360, Sangkat Toul Svay Prey 1, Khan Chamka Mon, Phnom Penh, Cambodia